Data dodania artykułu: 2012.09.10

Darowizna samochodu wycofanego z działalności gospodarczej

Wraz z żoną prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowaną według skali podatkowej na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT, w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT. W prowadzonej działalności od kilku lat wykorzystywaliśmy samochód osobowy, który stanowił składnik majątku trwałego firmy. Obecnie podjęliśmy decyzję o wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej i przekazaniu go w drodze darowizny naszej córce. Czy darowizna ta wywoła skutki w podatku dochodowym, a jeśli tak to jakie?

Przychód dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym powstaje w sytuacji, gdy po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej zostanie on odpłatnie zbyty, a zbycie to zostanie dokonane przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności gospodarczej. Powyższe wynika z treści art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w opisanej w pytaniu sytuacji, ponieważ podatnicy zamierzają samochód wykorzystywany wcześniej w działalności gospodarczej darować córce. Nie dojdzie tym samym do odpłatnego zbycia pojazdu, lecz do nieodpłatnego przekazania. Oznacza to, że dokonanie darowizny samochodu na rzecz córki nie wywoła u podatników (darczyńców) żadnych skutków podatkowych
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 17/2012
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie