Data dodania artykułu: 2011.12.19

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostek gospodarczych winny być prowadzone zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, zwłaszcza z zasadą prawdziwego i wiernego obrazu. Oznacza to, iż dane wynikające z ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się sprawozdania finansowe, muszą odzwierciedlać rzeczywiste stany aktywów i pasywów. Salda poszczególnych kont bilansowych oraz w ewidencji pozabilansowej wymagają zatem systematycznego ich sprawdzania, ustalania oraz porównywania ze stanem rzeczywistym. Obowiązek weryfikacji stanu wynikającego z ewidencji księgowej ze stanem faktycznym wynika wprost z art. 26 UOR
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 24/2011
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie