• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2013.10.07

Wynagrodzenie minimalne w 2014 roku na poziomie 1.680 zł

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 września 2013 r. pod pozycją 1074 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Zgodnie z przepisem § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.680 zł. Zatem w porównaniu z rokiem 2013 minimalna płaca (obecnie 1.600 zł) wzrośnie o kwotę 80 zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w 2014 roku podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi kwotę bazową przy ich ustalaniu, np.:

1)   wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć pensje tych pracowników do poziomu wynoszącego minimum 1.680 zł na pełny etat,

2)   maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

3)   dodatek za pracę w porze nocnej,

4)   kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do jego dyspozycji.

Zmianie w roku przyszłym ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej. Bowiem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem minimalna podstawa wymiaru składek wynosić będzie 504 zł, czyli wzrośnie o 24 zł w stosunku do obowiązującej obecnie.

Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 19/2013
...
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie